ASAHI

MITSUYA CIDER 350ML

HOUSE

C1000 ICHINICHIBUN NO VITAMIN JELLY 180G

KIMURA

KANJUKU PEACH CIDER

KIMURA

SHINSHU APPLE CIDER

KIMURA

SHIZUOKA STRAWBERRY CIDER

MITSUTAKE

CREAM SODA DRINK (63MLx10P)

OOTSUKA SEIYAKU

ORONAMIN C DRINK ( R )

OOTSUKA SEIYAKU

POCARI SWEAT ION WATER

SUNTORY

NACCHAN GRAPE 430 ML

CALPIS

CALPIS WATER 500ML

HOUSE

C1000 LEMON WATER 900ML

KIMURA

MT.FUJI CIDER

KIMURA

SHINSHU GRAPE CIDER

KIMURA

YAMANASHI GRAPE CIDER

MITSUTAKE

FRUIT PURUN PURUN DRINK (63MLx10P)

OOTSUKA SEIYAKU

POCARI SWEAT DRINK

OOTSUKA SEIYAKU

POCARI SWEAT ION WATER

SUNTORY

NACCHAN MARUSHIBORI RINGO 1.5L

CALPIS

CALPIS WATER DRINK

KAGOME

YASAI SEIKATSU 100 ICHINICHIBUN NO YASAI JURE 30 HI

KIMURA

RED FUJI CIDER

KIMURA

SHIZUOKA COLA

KIRIN

KOIWAI JUNSUI BUDO 470ML

MITSUTAKE

FRUIT PUYON PUYON DRINK (63MLx10P)

OOTSUKA SEIYAKU

POCARI SWEAT DRINK

SUNTORY

BIKKLE 280ML

SUNTORY

NACCHAN ORANGE PET

COCA COLA

IROHASU HAKTATO 555ML

KAGOME

YASAI SEIKATSU 100 GELLE SURIROSHI RINGO 180G

KIMURA

ROSE CIDER

KIMURA

SHIZUOKA MUSK MELON CIDER

KIRIN

KOIWAI JUNSUI MIKAN 470ML

MITSUTAKE

HI-PIS DRINK (63MLx10P)

OOTSUKA SEIYAKU

POCARI SWEAT DRINK

SUNTORY

DEKA VITA 210ML

SUNTORY

NACCHAN ORANGE PET BOTTLE 1.5 LTS

COCA COLA

IROHASU MIKAN 555ML

KIMURA

FUJI SANCHO COLA

KIMURA

SAKURA COLA

KIMURA

SHIZUOKA ORANGE CIDER

MITSUTAKE

100% FRUIT JUICE DRINK

OOTSUKA SEIYAKU

FIBER MINI DRINK

OOTSUKA SEIYAKU

POCARI SWEAT DRINK POWDER (74Gx5)

SUNTORY

LIFE PARTNER DAKARA , 500760

SUNTORY

NACCHAN RINGO

5, Pereira Road, Asiawide Industrial Building,

#01-03, Singapore 368025

Tel: +65 6294 2222

Fax: +65 6294 7736